Eesysoftproject

Binnen E-Merge is binnen de vier samenwerkende instellingen een aantal nieuwe projecten gestart op het gebied van ICT in het onderwijs waarin het toepassen van Blended Learning (BL) centraal staat. Met als doel aan te sluiten bij het studiegedrag van de huidige student en te komen tot een verbeterd studiesucces.

In hoeverre wordt dit bereikt? In hoeverre gebruiken de studenten de nieuwe Digitale leeromgeving (DLO) zoals wordt verwacht? In hoeverre is bijsturing, zijn interventies nodig? Dit zijn belangrijke vragen. In het cursusjaar 2013-2014 wordt onderzocht in hoeverre het programma Blended Learning effecten heeft op het gebruik van de digitale leeromgeving en op de studievoortgang.

Alle vier de instellingen hebben recentelijk LA-tools van EesySoft aangeschaft, waarmee het mogelijk is om het gebruik van systemen binnen de Digitale Leer Omgeving (DLO) gedetailleerd te volgen, vast te leggen en – indien nodig – interventies te plegen.

Binnen dit project worden onderwijskundige veranderingstrajecten gevolgd, die binnen het kader van Blended Learning zijn geïnitieerd. In dit project staat dan ook de vraag centraal of met de tools van EesySoft de effecten van onderwijskundige vernieuwingen op het gebruik van de DLO en op het studiesucces kunnen analyseren, teneinde te bepalen of en in hoeverre de verwachte / gewenst veranderingen in het gebruik van de DLO en op het studiesucces ook optreden.

Daarbij wordt niet alleen na afloop gekeken wat de resultaten waren, ook tijdens het traject zal gebruik worden gemaakt met de mogelijkheden tot terugkoppeling, die de tools van EesySoft bieden, waarbij de effecten van die terugkoppeling worden gemeten. Bij elk van de deelnemende instellingen wordt bij één onderwijsveranderingstraject uit het BL-programma de LA-tools ingezet om ervaring op te doen, (on-)mogelijkheden te onderzoeken en om ervaringen uitwisselen.

Vanaf 1 oktober 2013 is Maartje van den Bogaard van de TUDelft projectleider van dit project.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>