E-Merge in transitie

Beste E-Merge collega’s,

Onze tijd is schaars en op het gebied van ICT en onderwijs gaan de ontwikkelingen snel. Voortdurend ontstaan nieuwe platformen en initiatieven. Afgelopen jaar is binnen E-Merge al vaker de discussie opgelaaid in hoeverre de activiteiten van E-Merge overlappen met die van andere instanties, met name die van SURF en CEL (Centre for Education and Learning). Aangezien trekkers en docenten maar bij een beperkt aantal initiatieven kunnen aanhaken moet hier immers kritisch naar gekeken worden.

In de bestuursvergadering van 16 december 2016 heeft het bestuur van E-Merge besloten om E-Merge als zelfstandig orgaan af te bouwen en de focus van de betrokken partners te leggen bij het aanhaken bij zowel SURF als CEL. Dit betekent geenszins dat de bijeenkomsten en opbrengsten van E-Merge niet op waarde worden geschat, maar vooral dat wij verwachten juist synergie te behalen door onze inspanningen met andere platformen te combineren en op die manier effectiever te kunnen opereren.

Vanuit het bestuur worden gesprekken gevoerd met CEL om te zorgen dat de relevante thema’s van E-Merge daar een plaats vinden. In dat kader zal aan docenten van Hogescholen de mogelijkheid worden geboden om bij CEL aan te haken. Met SURF zal gekeken worden naar mogelijkheden om ook de regionale verbondenheid te gaan faciliteren.

Komend jaar zal voor E-Merge daarom in het teken staan van een transitie van kennis en activiteiten naar SURF en CEL. Het aangekondigde event zal daarom pas later dit jaar plaats vinden en worden georganiseerd met medewerking van SURF en CEL, zodat de opgebouwde kennis en contacten behouden kunnen blijven. Vanzelfsprekend zullen wij alle betrokkenen en belangstellenden over de ontwikkelingen blijven informeren.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de inzet die in 2016 is getoond en voor alle mooie bijeenkomsten die zijn georganiseerd.

Namens het bestuur van E-Merge

Anka Mulder, voorzitter

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>