NAP project Acculturatie

Dit was een SURF NAP project waar E-merge het initiatief voor nam en waaraan 9 instellingen deelnamen.

Vooraf…. het project Acculturatie in de pers!

Enkele resultaten van het project Acculturatie doken onlangs her en der op in de pers. De UM heeft in maart een persbericht verstuurd over de resultaten van de nulmeting die de project aanname bevestigen. Het ANP heeft er een officieel bericht van gemaakt. Dit bericht is weer door enkele kranten en instellingsbladen opgepikt die erover publiceren:

NAPproject Acculturatie

De ambitie van dit NAPproject was de kwaliteit van de instroom van de buitenlandse studenten te versterken, en dit door een gedegen online voorbereiding. Vanuit deze ambitie is indertijd de volgende doelstelling geformuleerd:

Buitenlandse studenten bereiden zich, voordat ze in Nederland komen, in groepsverband voor op hun studie. Daarbij worden in online pilots studieachterstanden weggewerkt, wordt kennisgemaakt met het leven en studeren in een andere (academische/onderwijs) cultuur en wordt een begin gemaakt met het vormen van een sociaal netwerk.

Om de doelstelling te kunnen bereiken werden binnen negen betrokken instellingen, negen online pilots ontwikkeld voor buitenlandse studenten. Deze buitenlandse studenten deden onderdelen van het Acculturatieproject voordat ze in Nederland een opleiding gingen volgen. Zij deden het volgende in de pilots:

  • online studieachterstanden wegwerken
  • online accultureren, dat wil zeggen:
    • kennis maken met de academische cultuur in Nederland
    • starten met een (online) sociaal netwerk, doordat ze deel uit maken van een community van alle studenten die de opleiding gaan volgen.

De website van het project is: http://www.acculturatie.nl/. Daar staan per deelproject veel interessante gegevens!

E-Merge en Acculturatie

Het project werd in 2011 succesvol afgesloten. Negen instellingen, waaronder alle E-Merge instellingen en het NUFFIC deden mee aan dit project. E-Merge verzorgt de matchingsgelden voor haar partners. Bovendien heeft E-Merge indertijd het initiatief genomen tot dit project. Ria Jacobi van de Universiteit Leiden is projectleider. Zij vertelt in het filmpje hieronder meer over dit project. Het filmpje werd opgenomen tijdens de E-Merge Strategiedag op 23 april 2010.

Acculturatie from E-Merge on Vimeo.

Stand van zaken van het project

De eerste maanden van het project werden besteed aan het oriënteren en opstarten. In het project zitten een aantal elementen die voor een aantal partners vrij nieuw waren:

  • het begrip acculturatie
  • hoe geef je daar online vorm aan?
  • het delen van materiaal: gebruik maken van een repository.

Alle pilots zijn inmiddels afgesloten, of naderen hun afsluiting. Deze pilots zijn zeer divers. Waar de ene instelling een schakelprogramma, nu nog Nederlandstalig, gaat omzetten in het Engels is de andere instelling bezig met chatsessies of online conferencing sessies aan het opzetten. Ind eze sessies oefent men het Engels en tegelijkertijd discussiëren studenten (in het Engels) de verwachtingen en beelden die zij hebben over Nederland. De NUFFIC is externe partner in het project en geeft advies over acculturatie. Met name in de tweede werkconferentie waar de pilots centraal stonden is de rol van de NUFFIC prominent geweest.

Effectmeting

Onderdeel van het project is dat het effect van de pilots wordt gemeten. Dit onderzoek geeft aan dat in het algemeen de problemen bij de komst van buitenlandse studenten zich met name lijken te concentreren op persoonlijke/emotionele en sociale aanpassing. Daarnaast lijken de buitenlandse en Nederlandse studenten in gescheiden sociale werelden te leven, waarbij er nauwelijks onderling contact is. Bovenstaande links (het project Acculturatie in de Pers) werden door het presenteren van onderzoeksgegevens op een internationale conferentie gegenereerd. Uiteraard komt er een gedegener rapport zaan het einde van het project.

Afsluiting van het NAP project Acculturatie: Conferentie ‘Student Mobility and ICT, Dimensions of transition’

Op 1 en 2 november aanstaande vindt deze conferentie plaats bij De Haagse Hogeschool. Mede-organisator van de conferentie is het succesvolle NAP project Acculturatie, waarin E-Merge een van de partners is.

“The 2nd S-ICT conference is focusing on how ICT and E-learning can help learners on their life-long learning paths, especially with regard to the various dimensions of transition.”

Met deze conferentie wordt het Acculturatieproject afgesloten! Deelnemers aan de conferentie van de deelnemende instellingen aan het Acculturatieproject (en dus de E-Merge instellingen) krijgen een flinke reductie op de inschrijfkosten.