23-4-2010 E-Merge Strategiedag

Doel van de bijeenkomst

Op 23 april 2010 organiseerde E-Merge een bijeenkomst die ten doel had om voor de periode 2010 – 2012 een aantal nieuwe projectvoorstellen te formuleren. De bijeenkomst werd bezocht door zo’n veertig deelnemers uit de E-Merge instellingen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst

Via de instellingscoördinatoren van E-Merge werd gevraagd om voorstellen in te dienen voor nieuwe E-Merge projecten. Deze voorstellen moesten voldoen aan een aantal criteria, zoals aansluiten bij de huidige focus van E-Merge Studiesucces door het innovatief inzetten van bestaande ICT, uitgevoerd kunnen worden door collega’s van minstens twee van onze vier E-Merge instellingen, aansluiten bij het ICT&O beleid van de instellingen, etc. Deze oproep leverde een tiental projectvoorstellen op.

Tijdens de bijeenkomst

Wat is E-Merge?

De middag begon met een korte inleiding van de Voorzitter van E-Merge Paul Rullmann, tevens lid van het CvB van de TU Delft. De geschiedenis van E-Merge, haar raison d’être, de huidige stand van zaken en de toekomst van E-Merge werden kort en bondig uit de doeken gedaan. Hier vind je onder de titel ‘E-Merge in het kort’ een video van zijn toespraak.

Huidige E-Merge projecten

Bijna alle huidige E-Merge projecten gaan ook over Studiesucces. Deze werden daarom kort door de projectleiders gepresenteerd. Ga naar de pagina E-Mergeprojecten voor meer informatie over deze projecten. Of klik op de vimeo filmpjes hieronder voor de presentaties.

‘Wereldcafé’ brainstorm over nieuwe projecten

Na de presentaties van de huidige projecten vond er een brainstorm plaats over de de ingediende nieuwe projectvoorstellen. Daarvoor werd de werkvorm werelcafé gebruikt, waarbij met sterk wisselende contacten ieder voorstel de maat werd genomen. Voor een impressie van het E-Merge wereldcafé klik hier. Aan het einde van de dag werden alle commentaren samengevat en ‘meegenomen’ voor verdere uitwerking.

Na de bijeenkomst

De indieners van projectvoorstellen kregen vervolgens de gelegenheid om hun voorstel bij te stellen. Dat resulteerde in een tiental korte projectbeschrijvingen die hieronder volgen. Het aantal voorstellen, en het daarmee gemoeide bedrag aan E-Merge investering, gaat de financiële capaciteit van E-Merge nogal te boven. Daarom maakt eind mei de Coördinatiegroep van E-Merge een ‘shortlist’ en in juni neemt het Bestuur van E-Merge het besluit welke projecten uitgenodigd zullen worden een uitgebreid projectplan te schrijven. We houden u op de hoogte!

E-Merge projectvoorstellen, mei 2010

1. Projectvoorstel Expertisecentrum Digitaal toetsen

 

Naam  Expertisecentrum Digitaal Toetsen
Projectperiode  Niet aangegeven
Begroting  E 150.000 (waarvan E 50.000 voor hardware.)
Projectorganisatie (of projectindieners)  Meta Keijzer (TUD)Cock Huizer  (TUD)Katrien vd Gevel (UL)Jan Nedermeijer (UL)
Focus of ‘projectprobleem’  Studierendement en onderwijskwaliteit kunnen bevorderd worden door digitaal toetsen. Echter, de beeldvorming bij docenten rondom digitaal toetsen is vaak: complexe techniek, alleen multiple choice en fraudegevoelig. Technische en didactische ondersteuning is dus nodig.
Korte beschrijving project & resultaten  ·   Opzet van een expertisecentrum Digitaal Toetsen om digitale toetsing/tentaminering, de verwerking daarvan en continue verhoging van toetskwaliteit te kunnen bieden. Het centrum biedt expertise op zowel technisch als onderwijskundig gebied. Onderdeel is een toetsservicecentrum, dat de logistiek rondom digitaal toetsen uit handen van de docent neemt.·   Bundeling van de krachten binnen E-Merge is interessant omdat er meer systemen kunnen worden aangeboden, de service richting docenten kan uitgebreider worden opgezet, medewerkers specialiseren zich op het gebied van toetsen, de focus ligt op toetskwaliteit: de docent en de opleidingsdirectie ontvangt een rapportage. De tijd, die normaliter nodig is voor de correctie van tentamens, kan nu worden ingezet om de kwaliteit van de toetsing te verhogen.
Opmerkingen De komende Surftender op het gebied van Digitaal Toetsen biedt mogelijkheden om het centrum in breder verband op te zetten.
Advies Coördinatiegroep

 

2. Projectvoorstel Video2Learn

Naam  Video2Learn: van techniek naar didactiek en doelgroepgericht
Projectperiode  2010 -2011
Begroting  E 150.000
Projectorganisatie (of projectindieners)  Karin van Bakel (HHS)Joost Groot Kormelink (TUD)
Focus of ‘projectprobleem’  De technische mogelijkheden om ‘video’ (web lectures, inzet van flipcamera’s, lessen inblikken etc.) in het onderwijs in te zetten nemen snel toe. De voorzieningen worden ook steeds gebruikersvriendelijker ook als het gaat om de publicatiekanalen en ‘formats’ (streaming, VodCast, PodCast) .De uitwerking die de E-Merge instellingen geven aan video in het onderwijs:·   TU Delft: met name weblectures worden gewaardeerd door studenten en voor bijv. voor externe doelgroepen, studievoorlichting hergebruikt. Steeds meer collegezalen worden ingericht met opnameapparatuur. De onderwijskundige aspecten worden nog onderbelicht.·   Bij de UL is  een zelfde trend te zien.·   Binnen de HHS wil men videotoepassingen in brede zin stimuleren omdat de mogelijkheden nog onvoldoende benut worden.Uit onderzoek echter blijkt dat docenten en studenten onvoldoende  op de hoogte te zijn  van  onderwijskundige toepassingen van video in het onderwijs. Bijv. als het gaat om toepassingen die het interactief of activerend leren stimuleren, het rendement kunnen vergroten, of gericht zijn op specifieke doelgroepen (duale opleidingen studenten met een functiehandicap, extern).
Korte beschrijving project & resultaten  Video breder en effectiever in het onderwijs in te zetten door een combinatie van activiteiten:·   Verkennende fase: wat gebeurt er al in Nederland en omstreken, technisch en onderwijskundig.·   Verdieping: inrichting WIKI kennisbasis, en ondersteuning voor docenten, training onderwijsadviseurs, gericht evaluatieonderzoek naar effecten.·   Pilots binnen de vier instellingen.
Opmerkingen
Advies Coördinatiegroep

3. Projectvoorstel Content Rich Recruitment Tool

 

Naam  Content Rich Recruitment Tool Een digitale studiekeuzeportaal: de ingang tot de Universiteit of Hogeschool
Projectperiode  Twee jaar
Begroting  E 150.000
Projectorganisatie (of projectindieners)  xxx
Focus of ‘projectprobleem’  A.s. studenten, scholieren en schooldecanen/begeleiders worden geconfronteerd met een grote hoeveelheid versnipperde en niet voldoende toegankelijke informatie op websites over studiekeuze en studentenwerving. Bewuste studiekeuze en adequate opleidingsinformatie na die keuze worden niet voldoende gefaciliteerd, en ook opleidingen krijgen geen goed beeld van hun toekomstige studenten.
Korte beschrijving project & resultaten  De inrichting van een content rich recruitment tool die aansluit bij jonge gebruikers: korte filmpjes, screen-/pod-/vodcasts, en peer-to-peer benadering. Werving en inhoudelijke voorlichting worden geïntegreerd, bestaand en nieuw materiaal beter (digitaal) ontsloten en aanstaande studenten opgenomen in de instellingscommunity via social software (Facebook e.d.) Een koppeling met het studievoortgangssysteem moet daar waar mogelijk gemaakt worden. De tool zal aan Opleidingen bekend worden gemaakt via pilots en advies.
Opmerkingen De projectindieners hebben contact met het huidige project ‘instroom in de Bachelor’ over uitwisseling en samenwerking.
Advies Coördinatiegroep

4. Projectvoorstel ‘online project onderwijs tool’

 

Naam  Online project onderwijs tool.
Projectperiode  Niet aangegeven
Begroting  Euro 75.000
Projectorganisatie (of projectindieners)  Gwen Kolfschoten (TUD)
Focus of ‘projectprobleem’  Projectonderwijs is een belangrijke onderwijsvorm in veel instellingen. De organisatie van het projectwerk in studentgroepen is vaak een probleem: veel groepjes zullen het projectwerk opdelen in kleine taken en deze verdelen in de groep. Hierdoor wordt te weinig geleerd van de synergie in de groep en de verschillende perspectieven en interpretaties. Bovendien wordt de verdeling vaak gemaakt op basis van bestaande skills of competenties, waardoor betrekkelijk weinig nieuwe kennis wordt opgedaan. Als derde is er het meelift probleem.
Korte beschrijving project & resultaten  Het creëren van een online omgeving die de projecttaak ondersteunt met niet alleen filesharing maar ook bijvoorbeeld brainstormen, chat/discussie, voting en andere collaborative applicaties. Deze omgeving zou dan zo geconfigureerd kunnen worden dat studenten gedwongen worden online op verschillende aspecten van het project samen te werken en inhoudelijk te overleggen voordat een eindproduct gecreëerd wordt.Het project zal 4 fases hebben: het ontwerpen van de leeromgeving, het zoeken naar mogelijkheden voor implementatie dmv koppelen van bestaande tools, het uitproberen in diverse pilot projecten, en het evalueren van de resultaten.Het streven is om 4 pilots te draaien in de instellingen.
Opmerkingen
Advies Coördinatiegroep

5. Projectvoorstel Expertisentrum ICTO Hoger Onderwijs

 

Naam  Het inrichten van een Expertisentrum ICTO Hoger Onderwijs door de instellingen aangesloten bij E-Merge aangevuld met andere HO-instellingen
Projectperiode  Niet aangegeven
Begroting  Euro 150.000, naar schatting (niet aangegeven)
Projectorganisatie (of projectindieners)  Jan Nedermeijer (UL)Cock Huizer (TUD)
Focus of ‘projectprobleem’  Er wordt veel gedaan aan het informeren van de universiteiten en hogescholen over ICT in het onderwijs: Surfspace, website SURF, Surf Academy, website E-Merge, toogdagen E-Merge, surfconferentie e.d. Ook de ICT-groepen (technisch en onderwijskundig) van de instellingen zijn actief om het gebruik van ICT in het onderwijs te stimuleren.Toch is het voor de gemiddelde docent of opleidingsmanager lastig is om:·   aan de door hun gewenste informatie over ICT-toepassingen te komen.·   te beoordelen of de toepassing past in het eigen onderwijs,·   om de ICT-toepassing geïnstalleerd te krijgen.De vraag is hoe opleidingen op een zo efficiënt mogelijke wijze over de good practices kunnen beschikken en ondersteuning kunnen krijgen bij het aanpassen en implementeren  ervan in het eigen onderwijs.
Korte beschrijving project & resultaten  Oprichting van Expertisecentrum dat de volgende diensten verleent:·   Het verstrekken van informatie op maat over de beschikbare good practices en andere projectervaringen van Surf, E-Merge en andere projecten.·   Het meedenken over de voors en tegens van het invoeren van nieuwe software.·   De medewerkers van het expertisecentrum beschikken over gespecialiseerde kennis van good practices. Zij kunnen adviseren, of meewerken aan projecten vanuit een specifieke deskundigheid.·   Het meewerken aan de implementatie van een ICT-toepassing door professionalisering, coaching of het programmeren van noodzakelijke aanpassingen in de bestaande software.Het Expertisecentrum heeft goede contacten met de lokale ICTO- en I-groepen, en relevante bedrijven. Medewerkers van het expertisecentrum hebben veel ervaring hebben met ICT-projecten en zij kunnen op korte termijn ingehuurd worden.Een Expertisecentrum voor de regio Zuid Holland wordt opgericht, door de E-merge instellingen plus andere partnerinstellingen. Na een basissubsidie zal het expertisecentrum zelf voldoende werk moeten acquireren.
Opmerkingen
Advies Coördinatiegroep

6. Projectvoorstel Digitale Studie Loopbaan Begeleiding

 

Naam  Digitale Studie Loopbaan Begeleiding
Projectperiode  2010 – 2011
Begroting  Euro 90.000
Projectorganisatie (of projectindieners)  Karin van Bakel (HH)
Focus of ‘projectprobleem’  Studieloopbaanbegeleiding is belangrijk om studiesucces van studenten te bevorderen. Maar de betrokkenheid van studenten bij hun SLB kan verbeterd worden.
Korte beschrijving project & resultaten  Met behulp van de vele communicatiemiddelen die er online beschikbaar zijn, kan de docent sneller reageren op een vraag die de student stelt in het kader van SLOB. Op deze wijze kan SLB vraaggestuurder en efficiënter worden ingericht. Ook zal het tijdsbesparing opleveren voor zowel docent als student. Digitale SLB zal het face-to-face contact niet vervangen, maar zal een aanvulling zijn, zodat SLB niet beperkt blijft tot enkele gesprekken per jaar.·   Onderzocht zal worden welke systemen inzetbaar zijn. Voorbeelden zijn: bing, google wave, skype, msn.·   Verschillende online-omgevingen zullen als pilots worden uitgeprobeerd. De verschillende systemen en de ervaringen van de docenten en studenten kunnen zo met elkaar worden vergeleken.·   Onderzocht zal worden wat de ervaringen zijn van zowel de studenten als de docenten.
Opmerkingen
Advies Coördinatiegroep

7. Projectvoorstel toetsitembank Engels voor digitaal toetsen.

 

Naam  Een toetsitembank Engels voor digitaal toetsen.
Projectperiode  Twee jaar
Begroting  Euro 125.000
Projectorganisatie (of projectindieners)  Martine Swennen (TUD)Jan Brouwer (HH)
Focus of ‘projectprobleem’  Het toetsen van taalvaardigheid Engels kost veel (docent)tijd en gebeurt te weinig frequent. De trend om het vaardigheidsniveau te bepalen aan de hand van het Common European Framework of Reference for Languages is een goede stap naar standaardisering. Echter:·   Er is een beperkt aantal kant en klare summatieve toetsen op de markt die geijkt zijn in termen van het CEFR.·   Bij het vervaardigen van toetsen bij specifieke cursussen wordt er door docenten vaak tijdrovend maatwerk geleverd. Ook de correctie van die toetsen kost veel tijd.·   De nadruk ligt op summatieve toetsen, ten koste van formatieve toetsen: een frequent aanbod daarvan draagt bij aan studiesucces.·   Docenten hebben weinig ervaring met het CEFR en er is weinig samenwerking tussen vakgroepen en instellingen.·   Toetsen Engels worden veelal op papier afgenomen. Digitale afname is voor docenten moeilijk te realiseren.Kortom, samenwerking tussen de instellingen op het terrein van toetsinhouden en mogelijkheden voor digitale afname ligt voor de hand.
Korte beschrijving project & resultaten  Dit project maakt gebruik van elkaars expertise op het terrein van de inzet van computer-based testing op basis van op CEFR geijkte toetsitems. De projectpartners:·   Zetten daartoe een in termen van het CEFR geijkte toetsitembank (database) Engels op die onafhankelijk van de in de instellingen gebruikte toetsapplicatie door docenten kan worden gebruikt om instap- summatieve en formatieve toetsen te genereren.·   Construeren een aantal toetssjablonen of matrijzen voor CEFR gerelateerde toetsen, onafhankelijk van de toetsapplicatie. Per instelling worden die ‘ vertaald’ naar de lokale toetsapplicatie. Docenten kunnen deze matrijzen vullen met toetsitems uit de itembank en zo zelf digitale toetsen genereren, zonder zich in de technische aspecten van de door hun instelling gebruikte toetsapplicatie te hoeven verdiepen.
Opmerkingen
Advies Coördinatiegroep

8. Projectvoorstel Epigeum vervolg (Epigeum III)

 

Naam  Innovatief inzetten van beschikbare ICT t.b.v. studiesucces: de docent centraal.
Projectperiode  Twee jaar.
Begroting  Euro 100.000
Projectorganisatie (of projectindieners)  Sofia Dopper (TUD)Victor Philipsen (HL)Chris Japing (HH)Marja Verstelle (UL)
Focus of ‘projectprobleem’  De E-Merge instellingen hebben ICT breed geïmplementeerd. Echter in de praktijk wordt er door docenten nog weinig gebruik gemaakt. Docenten erkennen vaak wel de potentie van ICT maar weten niet hoe het anders aan te pakken, weten niet waar te beginnen, hebben niet de tijd om naar cursussen te gaan, of de cursussen zijn niet afgestemd op hun vraag, of draaien niet op het moment dat de vraag leeft.
Korte beschrijving project & resultaten  E-Merge heeft de afgelopen jaren samen met 15 internationale universiteiten meegewerkt aan de productie van een online cursus voor docenten over ICT in het onderwijs, Learning Technologies Online, per maart 2010 beschikbaar via de Blackboard omgevingen van elke instelling. Het materiaal is op elk moment en vanaf elke werkplek te bestuderen en is modulair van opzet. Het volgen van enkele  hoofdstukken geeft de docent het vertrouwen om didactisch goed onderbouwd met ICT aan de slag te gaan.Om te stimuleren dat medewerkers het materiaal weten te vinden en er daadwerkelijk mee aan de slag gaan zijn maatregelen nodig. In de komende twee jaar beoogt het project Epigeum III:·   dat 70% van de docenten weet van het bestaan van het cursusmateriaal en het kan vinden en dat 30% het actief (heeft) gebruikt·   de implementatie verder te stimuleren in de vorm van 4 pilots, één per E-Merge instelling, te weten:o  hoe kan het cursusmateriaal optimaal gekoppeld worden aan docentkwalificatietrajecten (BKO/PDV):o  Hoe kan het cursusmateriaal optimaal worden ingezet bij curriculumvernieuwingstrajecten. Op welke manier is e-coaching aan te bieden voor individuele docenten die het cursusmateriaal willen volgen?o  Hoe is het materiaal op maat te maken voor specifieke groepen?In het project werken de vier E-Merge instellingen samen. In een Epigeum community worden vraagstukken ingebracht en besproken, lessons learned en materialen gedeeld.
Opmerkingen
Advies Coördinatiegroep

 

9. Projectvoorstel Instroom in de bachelor,  vervolg

 

Naam  Instroom in de bachelor deel 2: uitrol over alle opleidingen van De Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden
Projectperiode  Schooljaar 2010 – 2011
Begroting  Euro 50.000
Projectorganisatie (of projectindieners)  Marlies Schellekens (HH) en projectteam
Focus of ‘projectprobleem’  Studie-uitval in het eerste studiejaar wordt voor een deel veroorzaakt doordat te veel studenten een studie beginnen met te weinig motivatie of een verkeerd beeld van zowel opleiding als van hieraan gerelateerde beroepen.
Korte beschrijving project & resultaten  Het doel van dit project is om aankomende bachelorstudenten bewuster te laten kiezen voor een opleiding en hieraan gerelateerde beroepen. Om de doelstelling te bereiken ontwikkelen we een multimediale, interactieve webomgeving die de studiekiezer aanzet te reflecteren op (hun beeld van) een opleiding, de daaraan gerelateerde beroepen en zichzelf. Belangrijk onderdeel is dat de leerling aan de hand van multiple choice-vragen (met directe terugkoppeling) het beeld dat hij heeft, kan toetsen.·   Het huidige project is een samenwerking van de Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool en richt zich op het ontwerp en de bouw van de interactieve website en de invulling hiervan door 4 pilotopleidingen:Accountancy (HH), Management, Economie & Recht (HH),Fysiotherapie (HL), HBO-Rechten (HL)·   Het vervolgproject richt zich op de invulling van de webomgeving met de overige opleidingen van de HL en de HH·   De inschatting is dat per opleiding ± 8 uur begeleiding en ondersteuning nodig is vanuit projectteam (intakegesprek, ondersteuning bij ontwikkelen inhoud, filmpjes, interviews en online zetten).
Opmerkingen
Advies Coördinatiegroep

10. Projectvoorstel E-Coach vervolg

 

Naam  E-Coach vervolgproject
Projectperiode  januari 2011 – december 2011
Begroting  E 80.000Per instelling wordt het aantal manuren geschat op 200 uur.
Projectorganisatie (of projectindieners)  •   Katrien van de Gevel, projectleider (UL)•   Erwin te Winkel (HL)•   Chris Japing (HH)•   Sylvia Eggermont (LUMC, UL)•   Peter Bloemendaal (LUMC, UL)•   Martijn Ouwehand (TUD)
Focus of ‘projectprobleem’  Begeleiding en communicatie van tweedejaars studenten die nog niet in het bezit zijn van hun Propedeuse.
Korte beschrijving project & resultaten  In het project E-Coach is de focus gelegd op de signalering van tweedejaars studenten die hun propedeuse nog niet behaald hebben. Daarnaast zijn er binnen het studentvolgsysteem OSIRIS/Campus Solutions rechtstreekse communicatiekanalen tussen student en studiebegeleider gerealiseerd. Daarmee zijn de benodigde technische functionaliteiten ontwikkeld en aan de hand van diverse pilots getest.In dit vervolgproject “E-Coach 2.0” willen we:·   E-Coach verder inbedden in de bestaande organisaties door studieadviseurs en studenten te begeleiden in het gebruik van de E-coach·   onderzoeken op welke manier de communicatie en begeleiding van studenten door de ontwikkelde E-Coach de doorstroom bevordert en welke onderwijskundige succesfactoren hieraan bijdragen.Resultaten (samenvatting):·   De reeds ontwikkelde E-Coach wordt als standaardapplicatie binnen de deelnemende opleidingen gebruikt en levert aanmerkelijke tijdswinst op voor studiebegeleiders en studieadviseurs.·   Dankzij de E-Coach worden meer studenten actief begeleid, wat leidt tot minder studievertraging; dankzij de E-Coach worden tijdig ‘problemen’ gesignaleerd en opgelost.

·   Er is meer inzicht gekomen in de factoren die bijdragen aan de implementatie van interventies zoals de E-Coach en het terugdringen van studievertraging bij studenten zonder Pr.

Opmerkingen
Advies Coördinatiegroep